فرصتهای اسکان - اجاره

فرصتهای اسکان - اجاره

تعداد موارد یافت شده : 14

اجاره ملک مسکونی

صوفیا - Krasna Polyana 3.

67 متر - اجاره ماهيانه:٣٨٠€

اجاره ملک مسکونی

sofia - Mladost 2

٦٠متر. - اجاره ماهيانه:750 یورو

اجاره ي ملک مسکونی در صوفیا

صوفیا - Lozenets

٩٥ متر - ٦٠٠€

اجاره ملک، صوفیا

صوفیا - لوزنتز

20متر - 10

اجاره آپارتمان

صوفیا - بوروو

٦٥٠ - اجاره ماهيانه:٣٠٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - بوروو

٧٤ - اجاره ماهيانه:٤٨٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - مركز صوفيا

٨٠ - اجاره ماهيانه:٨٠٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - منطقه اوکچ کوپول

٨٥ - اجاره ماهيانه:١٠٠٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - ويتوشا

٧٠ - اجاره ي ماهيانه:٥٥٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - منطقه ي ايوان وازوف

٧٠ متر - اجاره ي ماهيانه:٧٠٠€

اجاره اتاق

صوفیا - Studentski grad

٤٨ - €٥٦٠

اجاره اتاق

صوفیا - Mladost

٤٥ - اجاره ماهيانه:٦٠٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - منطقه ابوريشته

٨٠ - اجاره ماهيانه؛٨٥٠€

اجاره آپارتمان Dianabad, city of Sofia.

صوفیا - Dianabad

٧٠ متر - ٦٠٠ €