تنظیم وقت مشاوره
 اقامت کانادا-کانادا  اقامت کانادا-صفحه اصلی
مصاحبه با ح - ز
مصاحبه با خانم م - ر
مصاحبه با خانم الف – ر
مصاحبه با خانم سارا.س
مصاحبه با خانم غزال . ط
شرح روز مصاحبه در تركيه از زبان خانم ليلا . م
در روز مصاحبه آقاي محسن. م در تركيه چه گذشت؟
در روز مصاحبه آقاي پيمان . ب در استانبول چه گذشت؟
شرح مصاحبه يكي از اعضاي خانواده KAP در استانبول
مصاحبه در استانبول:گزارشي تصويري از هتل هيلتون پاركسا
مصاحبه با يك مهاجر (بخش دوم)
مصاحبه با يك مهاجر