تنظیم وقت مشاوره
 اقامت کانادا-کانادا  اقامت کانادا-صفحه اصلی
مستمري سالمندان مقيم يا شهروند كانادايي


برنامه "مستمرى سالمندان"، برنامه ی پرداخت حقوق بازنشستگی در کانادا می باشد، در صورتى که فرد حداقل ١٠ سال در کانادا زندگى کرده باشد، از سن ٦٥ سالگى براى وی يك مقررى بازنشستگى ماهانه تامين می شود. درصورتى که او کم درآمد باشد، ممكن است از سن ٦٠ سالگى واجد الشرايط دريافت مزاياى ديگرى نیز باشد


برنامه "مستمرى سالمندان" چهار نوع کمک هزینه را به  سالمندان ارائه می دهد:


1. مستمرى بازنشستگى سالمندان
2. کمك درآمد تضمينى
3. کمك هزينه
4. کمك هزينه براى بازماندگان

براى دريافت " مستمرى سالمندان"، بايد آن را درخواست کنند. پرداخت این مستمری ها بطور خودکار شروع نخواهند شد.
کسانی که ٦٥ سال يا بيشتر دارند مى توانند این مستمری را دريافت کنند، حتى اگر هنوز شاغل باشنديا هرگز کار نكرده باشند.

 

 

شرایط کلی برای دریافت مستمری:

 


• در روزى که درخواست خود را ارائه مى دهند فرد باید يك شهروند کانادا يا يك مقيم قانونى کانادا باشد و بعد از ١٨ سالگى حداقل ١٠سال در کانادا زندگى کرده باشد.


  • اگرفرد در روزى که درخواست خود را ارائه مى دهد دیگر مقيم کانادا نباشد ،اما ،پس از ١٨ سالگى حد اقل ٢٠ سال در کانادا زندگى کرده باشد و آخرين بارى که در کانادا زندگى کرده است يك شهروند کانادا يا يك مقيم قانونى کانادا بوده باشد، می تواند این مستمری را دریافت کند.


اگر درآمد فرد کم باشد يا درآمدى نداشته باشد، ممكن است واجد شرايط دريافت "کمك درآمد تضمينى" باشد.


شرایط دریافت "کمك درآمد تضمينى" :


• واجد شرايط دريافت "مستمرى بازنشستگى سالمندان" باشند؛
• درآمدشان کم يا بدون درآمد ديگرى باشند؛ و
• ساکن کانادا باشد.

شرایط دریافت “کمك هزينه”:


• سن فرد بين ٦٠ تا ٦٤ سال باشد؛


• روزى که درخواست خود را ارائه مى دهد مقيم کانادا و یا شهروند باشد و بعد از ١٨ سالگى حداقل ١٠ سال در کانادا زندگى کرده باشد


• همسر شرعى يا عرفى او "مستمرى بازنشستگى سالمندان" دريافت کند و همچنين واجد الشرايط دريافت "کمك درآمد تضمينى" باشد؛ و


• درحال حاضر در کانادا زندگى کند.

شرایط دریافت "کمك هزينه براى بازماندگان":


• سن فرد بين ٦٠ تا ٦٤ سال باشد؛


• در روزى که فرد درخواست خود را ارائه مى دهد باید مقيم کانادا و یا شهروند باشدو بعد از ١٨ سالگى حداقل ١٠ سال در کانادا زندگى کرده باشد.


• درآمدشان کم يا بدون درآمد باشد؛


• همسر شرعى يا عرفى او فوت کرده باشد و او مجدداً ازدواج نكرده باشد و يا به مدتى بيشتر از ١٢ ماه با همسر عرفى رابطه نداشته باشد


• ساکن کانادا باشد


مبلغى که فرد دريافت مى کند بستگي به تعداد سال هائى دارد که پس از ١٨ سالگى در کانادا زندگى کرده است. معمولاً،اگر فرد بعد از ١٨ سالگى حد اقل ٤٠ سال در کانادا زندگى کرده باشد يك بازنشستگى کامل دريافت خواهد کرد.
از آنجا که به "مستمرى بازنشستگى سالمندان" ماليات تعلق مى گيرد، فرد بايد هرسال هنگام پر کردن فرم هاى مالياتى آن را بعنوان درآمد اعلام نمائيد
.


مبلغى که وی دريافت خواهد کرد بستگى به درآمد و مجرد يا متاهل بودن دارد.
براى درخواست، فرد باید تقاضانامه مربوطه را پر کند. تقاضانامه ها را می توان از طريق اينترنت از سایت servicecanada.gc.ca تهیه کرد.


براى "مستمرى بازنشستگى سالمندان" فرد باید  شش ماه قبل از اينكه ٦٥ ساله شود  تقاضانامه ی خود را ارسال کند.

 


کلیه حقوق این نوشته متعلق به موسسه کاریابی بین المللی 'کارسازان آریان پارس' می باشد
نقل قسمتی یا کل مطلب در وب سایت ها و وبلاگ ها بدون ذکر منبع و ثبت لینک این موسسه غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی دارد.استفاده از این مطلب در کتاب ها و جزواتی که به چاپ می رسند نیازمند اخذ اجازه ی کتبی می باشد.

بازدید از این صفحه : 8586