تنظیم وقت مشاوره
 اقامت کانادا-کانادا  اقامت کانادا-صفحه اصلی
هفتمين سمينار ساليانه KAP با موصوع كار و كارآفريني

 

بسمه تعالی

با حضور مسئولین حوزه اشتغال ، اساتید دانشگاه ، کار آفرینان و کارجویان

هفتمین سمینار " کار ، کار آفرینی ، اعزام نیروی کار و تامین منافع ملی "  برگزار شد.

مشاورمعاونت اشتغال وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی :

ضرورت حل مشکل سنوات بیمه ای نیروی کارمستقر درخارج کشور

مدیر موسسه کارسازان اریان پارس :

ایرانیان خارج کشورسفیران فرهنگ ، دین ، آئین ، اداب ، رسوم وسنن این سرزمین هستند .

هفتمین سمینار " کار ، کار آفرینی ، اعزام نیروی کار و تامین منافع ملی " با هدف آشنائی کارجویان بین المللی با فرصت ها وآسیب ها ، آسیب شناسی حوزه اشتغال درداخل و خارج کشور و ارائه راه کارهای اجرائی جهت تامین منافع کارجویان اعزامی و منافع ملی در مورخ 22/7/1390 درچهار نوبت صبح وعصر برگزار شد .

در این سمینار که با سرود جمهوری اسلامی ایران وتلاوت قرآن درسالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی با حضورمدعوین ، کارجویان و کارآفرینان آغاز شد ،سخنرانان ضمن بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات در خصوص کار ، کار آفرینی ، اعزام نیروی کار به خارج کشور، با تاکید بر ضرورت بهره گیری از منابع انسانی و مالی در داخل کشور، با توجه به جوان بودن جامعه ایران ، نگاه فرصت محور به حوزه کار در خارج کشوررا با حفظ حرمت ایران وایرانی ودر نظر داشتن منافع ملی را مورد تاکید قرار دادند .

در عرصه بین الملل باید منافع ملی وچشم انداز کلان را بر سود آنی ترجیح داد .

درسخنرانی افتتاحیه این سمیناردکتر کاتب استاد دانشگاه ومشاور دانشگاه پیام نوربا اشاره به دراختیار داشتن 80 درصد منابع مالی و 96 درصد علم جهان توسط 20 درصد جمعیت جهان ، تغییر این وضعیت آن را گامی اساسی در جهت برقراری عدالت در جامعه جهانی برشمرد و تلاش جمهوری اسلامی ایران درجهت برقراری عدالت در عرصه داخلی وبین المللی را ستود .

وی نام نهادن سال های قبل با عناوینی نظیر نهضت خدمات رسانی ، همت مضاعف وکار مضاعف و نام نهادن سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری را درراستای بهره مند نمودن همه آحاد جامعه از عدالت عنوان نمود و طرح ریزی مناسب و ارائه راه کارهای اجرائی را از جمله عوامل اصلی موفقیت در سال جهاد اقتصادی برشمرد .

مشاوردانشگاه پیام نوربا سخن گفتن ازحضورفعال ایران درکشورهای جدا شده از شوروی سابق در سال های گذشته و قلمداد نمودن آن به منزله ایجاد اشتغال ، افزایش در آمد ملی و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی ، با ابراز نگرانی از جایگرین شدن کشورهای دیگر، توجه برخی از پیمانکاران به سود آنی ولحظه ای را از دلایل آن برشمرد .

کاتب ضرورت در نظر داشتن منافع ملی وچشم انداز کلان در موضوع اعزام نیرو کار، تکنولوژی و توجه به مولفه نفوذ و حفظ جایگاه برتر دربازارهای جهانی را مورد تاکید قرارداد و از تیزهوشی ، شناخت موقعیت ، انتخاب استراتژی مناسب ، سرمایه ، پشتکار ، توجه به منافع دراز مدت ، صداقت و تجربه به عنوان عوامل موثر در نفوذ وحفظ جایگاه بدست آمده در بازارجهانی سخن گفت .

اعزام نیروی کارفرصت معرفی ایران وایرانی در عرصه جامعه جهانی را بدنبال خواهد داشت .

دکتر شیدائی ، استاد دانشگاه مقیم کانادا دیگر سخنران این سمینار، با تاکید براهمیت کارآفرینی ؛ از نبوغ ، سرمایه و توان فرد به عنوان ویژه گی های یک کار آفرین نام برد . وی با اشاره به ضرورت بهره گیری از حوزه کارواشتغال درخارج کشور، پاسخ به تقاضای نیروی کار ، بهره مند شدن نیروی کاراعزامی وکشورازمنافع اقتصادی حاصل از فراهم شدن امکان اشتغال نیروی کاراعزامی درخارج کشور، بهره مند شدن از فرصت معرفی ایران وایرانی در عرصه جامعه جهانی را از نتایج طرح ریزی و اعزام حساب شده ومنطقی نیروی کارایرانی به کشورهای دیگربرشمرد .

این استاد دانشگاه ، با تاکید بر رقابت موجود درعرصه جهانی ، ان را از الزامات حضور در جامعه جهانی قلمداد کرد وازایرانیان موفق در کشورهای دیگربه عنوان سمبلی یاد کرد که موجب پر آوازه شدن نام ایران وایرانی به عنوان عناصری فعال ، کوشا ، متخصص ، با نشاط وبا انگیزه گردیده اند .

کار و کار آفرینی می تواند امنیت ملی ما را حفظ کند .

رئیس سازمان دفاع از منافع ملی نیز دراین سمیناربا تاکید براهمیت کار و کار آفرینی از خداوند متعال با اشاره به دیدگاه دین مبین اسلام و قانون اساسی دراین خصوص ، ازکارو اشتغال به عنوان گلوگاه هر نظام سیاسی سخن گفت که رابطه تنگاتنگی با منافع ملی هر کشور دارد . وی با اشاره بر ضرورت تدوین دکترین کار و کار آفرینی در کشورو انتقاد از سیاسی شدن این دکترین ، آن را ازعوامل موثر در فرار مغزها وسرمایه عنوان نمود و خواستار اتخاذ تدابیر مناسب جهت بهره گیری از صندوق توسعه ملی در جهت کار و کار آفرینی شد .

دکتر یاری با اشاره به معضل بیکاری واسیب های متصوره ناشی ازمعضل بیکاری ، کار و کار آفرینی را از جمله عوامل موثر در حفظ اسلامیت وجمهوریت نظام ، برقراری وحفظ ثبات وامنیت وارزش های جامعه برشمرد وازاعزام نیروی کار به خارج کشور به عنوان یکی از راه های رفع معضل بیکاری نام برد .

فکرواندیشه منطبق بر اصول علمی وتجربی اولین اقدام جهت تحقق کاروکارآفرینی است .

مدیر گروه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی با نام بردن از دانشگاه به عنوان بستری جهت ایجاد تغییردرفکر، اندیشه ، رفتار ومنش افراد رویه مرسوم در برخی دانشگاها مبنی برتربیت افرای جهت اشتغال در دستگاه های دولتی وخصوصی را مورد انتقاد قرارداد و تربیت افرادی توانا وتوانمند را یکی ازرسالت های دانشگاه بیان کرد .

 

دکتر سیدی با اشاره به شور وشوق دانشجویان به هنگام ورود به دانشگاه ، علت شیوع روحیه ناامیدی و افسردگی که با گذشت دوران تحصیل وجود برخی دانشجویان را فرا می گیرد و به هنگام فارغ التحصیلی محسوس و ملموس می گردد را ناشی از کاربردی نبودن آموخته های دوران دانشگاه قلمداد کرد .

 

 

ایشان با تاکید برتلاش و کوشش جمعی وفردی در خصوص نیل به موفقیت در حوزه کارواشتغال از استعداد فرد ، فکر نو ، تلاش وکوشش ، علاقه ، محیط و جرات ریسک پذیری به عنوان عوامل اصلی در موفقیت یک فرد و جامعه نام برد .

کار آفرینی باید وجوه پنهان یک فرد را اشکار سازد .

دکترناظری ازاساتید برتر رشته کارآفرینی ، ایجاد اشتغال را اقدامی ارزشمند برشمرد . وی فکر و اندیشه منطبق بر اصول علمی وتجربی را اولین اقدام جهت تحقق این مهم قلمداد نمود . ایشان با ارائه تعاریف رایج در خصوص کار آفرینی ایجاد اعتماد به نفس ، ایجاد ارزش افزوده ، اشکار ساختن وجوه پنهان فرد و جمع را ازالزامات یک کار آفرینی موفق قلمداد نمود . وی با نام بردن از برخی شرکت ها که پس از شکست با برنامه ریزی حساب شده پله های ترقی را طی نمودند ، از امکان وقوع بحران و شکل گیری تهدیدات در کار آفرینی سخن گفت و با تاکید برضرورت نهراسیدن از بحران ها و تهدیدها ، طرح ریزی مناسب جهت عبور از مشکلات در کار افرینی به منظور بهره گیری از فرصت های ایجاد شده بعد از بحران را مورد تصریح قرارداد .

ضرورت حل مشکل سنوات بیمه ای نیروی کارمستقر درخارج کشور

مشاورمعاونت اشتغال وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی با اشاره به برنامه های توسعه تدوین شده طی سال های گذشته و توجه برنامه های مذکور به موضوع اعزام نیروی کار به خارج کشور، عدم تحقق این هدف را مورد پرسش قرارداد .

وی با تصریح بر شکل گیری همگرائی بین دستگاه های ذیربط نظیر وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی ، وزارت امور خارجه ، سازمان فنی حرفه ای وبخش خصوصی دررابطه با اعزام نیروی کار به خارج کشور ، رعایت بیش از پیش استاندارهای آموزشی در کشور ، فراهم نمودن سازوکار حمایت از نیروی کار در خارج کشور را مورد تاکید قرار داد .

خانی با تصریح برضرورت تغییر تفکر بکار گیری نیروی انسانی بومی و منطقه ای ازبه فراموشی سپردن تفکر نیروی کار انسانی ایرانی فقط برای ایران وتوجه به بازار کار خارج از کشور سخن گفت وخواستارتغییرنگاه منفی به اعزام نیروی کار به خارج کشور شد و بر بهره گیری فرصت های این حوزه شد .

مشاورمعاونت اشتغال وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی با طرح مشکل انتقال " سنوات بیمه ای نیروی کارمستقر درخارج کشور " امادگی خود جهت برگزاری نشست های تخصصی ، اتخاذ راه کارهای مناسب به منظور فراهم شدن بستر مناسب جهت امضای تفاهم نامه با دیگر کشورها را اعلان نمود.

ضرورت برنامه ریزی جهت اجرای مهاجرت معکوس نخبگان و چهره های موفق ایرانی

هانی تنهایی مدیر موسسه کارسازان آریان پارس ، سخنران اختتامیه این سمینار ازکارجویان ایرانی در خارج کشور به عنوان سفیران فرهنگ ، دین ، آئین ، اداب ، رسوم وسنن ایرانیان یاد کرد.ایشان با اشاره به برنامه وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به منظور اعزام 5000 نفرداوطلب جویای کار به خارج کشورو طرح ریزی این موسسه در خصوص اعزام 2000 نفرکارجو به خارج کشوربه تشریح ابعاد طرح " صفر تا صد " موسسه کارسازان آریان پارس که با هدف تسهیل در مراحل اعزام کارجویان طراحی شده پرداخت .

تنهائی اطلاع دقیق ومطابق واقع ، مشاوره به داوطلب جهت اخذ تصمیم درست ، برگزاری کارگاه های توجیهی ، برگزاری آزمون های دوره ای ، اخذ پذیرش ، اعزام ، اسکان اولیه تا مرحله اشتغال ، ارائه مشاوره های مورد نیاز را از جمله مواردی برشمرد که در این طرح دیده شده است .

مدیر موسسه کارسازان آریان پارس ضمن ارائه آمار ایرانیان جویای کار که طی سال های 2007 ،2008 و2009 به کانادا رفته اند ، در آمد حاصل از تماس های تلفنی وسفراین افراد به کشوررا بالغ بر 93 هزار میلیارد ریال برآورد نمود و بر اتخاذ تدابیر مناسب جهت حفظ ارتباط این افراد با کشور وبهره مند نمودن کشورازدرامد حاصله را مورد تاکید نمود .

ایشان از تخفیف بلیط ورود به کشور ، تخفیفات گمرکی ، امتیاز وارداتی ، حمایت های حقوقی به عنوان بخشی از خدمات که امکان ارائه آن به ایرانی های خارج کشور.جود دارد ، نام برد .

تنهائی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده ودر دست اقدام جهت اعزام واشتغال خانواده کارسازان آریان پارس وبرشمردن مشکلات وموانع موجود ، ازتاسیس دفتر این موسسه درترکیه و کانادا جهت رفع این موانع ومشکلات و ارائه مشاوره بیشتر به خانواده کارسازان آریان پارس سخن گفت .

نویسنده کتاب " انچه در باره کانادا باید بدانیم " با تشریح شرایط ، ضوابط ایجاد اشتغال در کشورهای کانادا ، ترکیه ، بریتانیا وسوئد ، مسئولیت کارآفرینان در خصوص همکاری در جهت رفع محدودیت های ایجاد شده برای کشور به منظور تامین بیشتر منافع ملی را مورد تاکید قرار داد و از طرح این موسسه در جهت ایجاد همگرائی بین دستگاهای دولتی وخصوصی ، کارجویان و کارآفرینان جهت ایجاد اشتغال ، افزایش در آمد ملی وتامین منافع فرد و منافع ملی سخن گفت .

مسئول ویژه نامه سمینار به نام " بازار بین المللی کار " با اشاره به بازگشت برخی از ایرانیان به کشوردر سن میانسالی ، طرح ریزی مناسب و مهیا نمودن شرائط را به منظوربازگردادندن نخبگان ، کار آفرینان وبرگزیدگان کشوربر ضرورت بهره گیری از تجربه کشور چین در جهت اجرای سیاست مهاجرت معکوس تاکید نمود.

وی در تشریح سیاست " مهاجرت معکوس" کشور چین گفت : کشور چین به دلیل داراء بودن نیروی کار بسیار ، با اعزام نیروی کار به خارج کشور، پس ازگذشت زمان وکسب تجربه ، توانمندی ونیل به موفقیت های بزرگ با فراهم نمودن امکانات مورد نیازو بستر فعالیت آنان نخبگان وبرگزیدگان را به کشور باز می گرداند .

در این همایش ضمن توزیع ویژه نامه "سمینار بازاربین المللی کار" مدیر فنی بخش آموزش زبان ، مدیر بخش مشاوره واطلاع رسانی و مشاور حقوقی موسسه درحوزه فعالیت های خود سخن گفتند . امیری مدیر بخش مشاوره واطلاع رسانی این موسسه با ذکراطلاعات دقیق و مستند در خصوص قوانین ، مقررات و هزینه های زندگی در برخی کشورها و شهرها ، تلاش خود در جهت انتخابی آگاهانه از سوی کارجویان مبذول داشت . برپایی غرفه های اطلاع رسانی ، نمایش فیلم و رونمائی از کتاب " وآنچه خود داشت ..." نوشته " آقای هانی تنهائی مدیر موسسه کارسازان آریان پارس " از دیگر برنامه های این سمینار بود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کارسازان آریان پارس تماس حاصل نمایید.

88341356 021  

88341363 021

 

 

 

 

 

 

 

 


کلیه حقوق این نوشته متعلق به موسسه کاریابی بین المللی 'کارسازان آریان پارس' می باشد
نقل قسمتی یا کل مطلب در وب سایت ها و وبلاگ ها بدون ذکر منبع و ثبت لینک این موسسه غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی دارد.استفاده از این مطلب در کتاب ها و جزواتی که به چاپ می رسند نیازمند اخذ اجازه ی کتبی می باشد.

بازدید از این صفحه : 12408