تنظیم وقت مشاوره
 اقامت کانادا-کانادا  اقامت کانادا-صفحه اصلی
زمينه هاي شغلي تازه واردين ايراني در كانادا

 

زمينه هاي شغلي تازه واردين ايراني در كانادا

کارجویانی که قصد اخذ اقامت دائم  کانادا را دارند در پی جستجوی اطلاعات مورد نظرشان از کشور هدف زمان بسیاری را به جستجوی اینترنتی اختصاص می دهند.این کارجویان اگر از دانش زبان انگلیسی یا فرانسه  خوبی برخوردار باشند می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از وب سایت متعدد اینترنتی موجود به دست بیاورند.اگرچه، این وب سایت ها (به جز تعداد محدودی که وابسته به دولت کاناد می باشند) اطلاعات خود را از منابع موثقی به دست نمی آورند.در میان اطلاعات وسیعی که در زمینه ی کار در کانادا در اینترنت موجود است استفاده از مقالات علمی تقریباً هرگز دیده نمی شود.این در صورتی است که این مقالات علمی که اطلاعات خام خود را از آمارهای بسیار موثق تهیه می نمایند یکی از بهترین و معتبرترین منابع کسب اطلاعات می باشند زیرا هدف از نگارش آنها همواره پژوهش بوده است و جهت گیری های رسانه ای جایی در این گونه مقالات ندارد.

 

 

اطلاع رسانی آگاهانه به کارجویان همواره یکی از رسالت های مهم موسسه kap  بوده است.در این راستا و به هدف فراهم آوردن دورنمای حقیقی از کار و زندگی در کانادا به جستجوی مقالات و پژوهشهای معتبر علمی پرداختیم.مقاله ی "تازه واردین به کانادا و کار به روایت آمار" حاصل فعالیتهای علمی یکی از اساتید دانشگاه و یک پژوهشگر برجسته ی ایرانی در کانادا است که به بررسی شرایط تازه واردین و مخصوصاً ایرانیان در کانادا پرداخته است:

*قابل ذکر است منبع آمار موجود در این مقاله مربوط به آخرین سرشماری ملی کانادا در سال 2006 می باشد که همچنان در وب سایت ها و تحلیل های دولتی این کشور به کار می روند.

زمینه های شغلی تازه واردین ایرانی در کانادا

 

دکتر محسن حافظیان


بعد از اخذ اقامت کانادا یافتن کار متناسب با تجربه و یا با رشتۀ تحصیلی کارجویان یکی از سدهای به سختی نفوذپذیری است که بر سر راه کارجویان قرار دارد. پی آمدهای بیکاری تازه واردان باتجربه و دانش آموخته همۀ ارکان زندگی در غربت را در بر می­گیرد و غالبا آسیب های جبران ناپذیری را باعث است. آمار رسمی خود کشور کانادا هم نشان می دهد که زمان و چگونگی گذر از این سد هم بنا به سه سنجۀ سرزمین مادری کارجو و ایالت های کانادا و رشتۀ کاری کارجو تغییر می­کند. برای نمونه، بنا به داده­های آماری سال 2008، 27.1 درصد کارجویان آفریقای شمالی (که بیشتر آنها فرانسه زبان هم هستند) در کبک بیکار بوده اند، درصد بیکاری همین گروه از کارجویان در کل استان انتاریو 19.7 بوده [i] که رقم بالایی است. در کل کشور کانادا نیز این تفاوت چشمگیر است؛ بنا به آمار رسمی درصد بیکاری در جمعیت فعال (سنین میان 15 تا 54 سال) و زادۀ کانادا در سال 2007 تنها 4.6 درصد بوده است و نزد کارجویان آسیایی (و خاورمیانه ای ها) 11.2 درصد.[ii] در مورد ایرانیان تازه وارد نیز بد نیست بدانیم که درصد بیکاری زنان ایرانی 11.9 درصد و درصد بیکاری مردان 8.4 درصد این گروه بوده است. در همین سال آماری تنها 6.3 درصد از کل زنان فعال کانادا و 7 درصد از کل مردان کانادا بیکار بوده اند. در زمینه های کاری هم برای نمونه اشاره شود که در سال 2009 در کبک 94 جایگاه پزشک رزیدنت در نظام پزشکی خالی ماند با این که 130 پزشک تازه وارد شرایط قانونی ورود به نظام پزشکی کبک را کسب کرده بودند.[iii]


بنا به این مقدمه، پیداست که در بررسی آماری زمینه های کاری کارجویان ایرانی در پیوند با وضعیت کسانی است که به کاری در سال آماری 2006 در کانادا مشغول بوده اند[iv] و همۀ جمعیت فعال ایرانی در کانادا را شامل نمی شود.


ادارۀ آمار کانادا [v] زمینه­ های کاری را، در یک دسته بندیی کلی، به 10 گروه تقسیم کرده است: مدیریت (گروه 1)، امور مالی و اداری (گروه 2)، علوم طبیعی و کاربردی (گروه 3)، بهداشت و پزشکی (گروه 4)، آموزش و علوم انسانی (گروه 5)، هنر و ورزش و تفریحات (گروه 6) ، تجارت و خدمات (گروه 7)، حمل و نقل و تعمیرات (گروه 8)، استخراج مواد اولیه و کارگاههای تولیدی (گروه 9).

 

 

 

 

 

 


1. شاغلین کل کانادا (به تفکیک زن و مرد)


بنا به آمار رسمی سال 2006 کانادا، شمار شاغلین 15 سال به بالای در کل کشور 7960855 نفر بوده است. از این جمعیت 3849755 نفر مرد و 4111100 نفر زن بوده است.
 
این آمار نشان می دهد که:


- شمار زنان شاغل در کل حوزه ها (2509205 نفر) 12.4 درصد بیشتر از شمار شاغلین مرد در کانادا است.
- شغل های حوزۀ تجارت، بیشترین درصد نیروی کار را در برمی گیرد (29.8 درصد). شمار شاغلین زن (781370 نفر) در این حوزه 17.6 درصد بیشتر از شاغلین مرد (547985 نفر) است.
- بیشترین تفاوت آماری شمار زنان و مردان شاغل در کانادا، در حوزۀ امور مالی و اداری است. در این حوزه، شمار زنان (698480 نفر) 47.2 درصد بیشتر از شمار مردان ( 250575 نفر) است.
- کمترین تفاوت آماری شمار زنان و مردان شاغل در کانادا، در حوزۀ هنر است. در این حوزه، شمار زنان (82185 نفر) تنها 13 درصد از شمار شاغلین مرد (63250 نفر) بیشتر است.
- حوزه های کاری مربوط به هنر و ورزش و تفریحات، کمترین نیروی کار را به خود اختصاص می دهد (3.25 درصد). در این حوزه هم شمار زنان (82185 نفر) از شمار مردان (63250 نفر) 13 درصد بیشتر است.
- در حوزه های علوم طبیعی و کاربردی، مدیریت، و جمع استخراج مواد اولیه و کارگاههای تولیدی شمار مردان شاغل به ترتیب 55.8 درصد، 24.2 درصد و 39.36 درصد از شمار زنان شاغل بیشتر است.
- برتری آشکار شمار مردان شاغل در کانادا مربوط به حوزۀ کاری حمل و نقل است. در این حوزه شمار مردان شاغل (171705 نفر) 59.5 درصد از شمار شاغلین زن (43605 نفر) بیشتر است.

2. شاغلین ایرانی (به تفکیک زن و مرد)


حال به بررسی آمار ایرانیان شاغل در کانادا بپردازیم.
بنا به آمار رسمی همین سال 2006،[vi] شمار شاغلین ایرانی تبار کانادا98695 نفر بوده است. از این جمعیت 51365 نفر مرد و 47330 نفر زن بوده اند.

 
بنا به همین آمار:


- جمعیت فعال مردان مقیم ایرانی (با 36440 نفر) 14 درصد بیشتر از جمعیت زنان این گروه ( با 27585 نفر) است. بالاتر دیدیم که در کل کانادا شمار زنان شاغل 12.4 درصد از شمار مردان بیشتر بوده است.

- شغل های حوزۀ تجارت، بیشترین درصد نیروی کار ایرانیان را در برمی گیرد (27 درصد). شمار شاغلین زن ایرانی (9145 نفر) در این حوزه 5.8 درصد بیشتر از مردان ایرانی (8135 نفر) بوده است. در این رستۀ آماری، شمار زنان شاغل کل کانادا 17.6 درصد از مردان بیشتر بوده است.


- حوزه های کاری مربوط به هنر و ورزش و تفریحات، کمترین نیروی کار را به خود اختصاص می دهد (2.8 درصد). در این حوزه شمار شاغلین زن 970 نفر و شمار شاغلین مرد 845 نفر بوده است.


- بیشترین تفاوت آماری شمار زنان و مردان ایرانی، مربوط به حوزۀ حمل و نقل است. در این حوزه، شمار زنان شاغل ایرانی (430 نفر) 87 درصد از شمار شاغلین مرد ( 6275 نفر) کمتر است.


- برتری آشکار شمار زنان ایرانی شاغل در کانادا مربوط به حوزۀ امور مالی است. در این حوزه شمار شاغلین زن (5675 نفر) 25.35 درصد بیشتر از شمار مردان (3380 نفر) است. بالاتر دیدیم که شمار زنان شاغل در این رشته در کل کانادا 47.2 درصد بیشتر از مردان بوده است.

- در حوزه های بهداشت و پزشکی، آموزش و علوم انسانی و تجارت (فروش و خدمات)، شمار زنان شاغل به ترتیب 35 درصد، 15.5 درصد و 6 درصد از شمار مردان شاغل بیشتر است.


 
[i] http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/200901/06/01-686111-chomage-des-maghrebins-une-honte-pour-le-quebec.php (olivier bourque)
[ii] http://www.statcan.gc.ca/pub/71-222-x/2008001/c-g/desc/desc-n4-fra.htm
[iii] http://doudousow.wordpress.com/2009/11/19/les-difficultes-d%e2%80%99integration-des-personnes-immigrantes/
1 cf. statistics canada, (recensement de 2006) : faits saillants en tableaux, produits de données, origine ethnique et minorités visibles :
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/index-fra.cfm
[v] cf. statistics canada, (recensement de 2006) : faits saillants en tableaux, produits de données, origine ethnique et minorités visibles :
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/index-fra.cfm
[vi] cf. statistics canada, (recensement de 2006) : faits saillants en tableaux, produits de données, origine ethnique et minorités visibles :
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/index-fra.cfm

 

 

دپارتمان تحقیقات و توسعه kap

 


کلیه حقوق این نوشته متعلق به موسسه کاریابی بین المللی 'کارسازان آریان پارس' می باشد
نقل قسمتی یا کل مطلب در وب سایت ها و وبلاگ ها بدون ذکر منبع و ثبت لینک این موسسه غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی دارد.استفاده از این مطلب در کتاب ها و جزواتی که به چاپ می رسند نیازمند اخذ اجازه ی کتبی می باشد.

بازدید از این صفحه : 9348