اعضای تحریریه

مرتضی سلطانپور

مرتضی سلطانپور

خبرنگار

نویسنده و عضو تحریریه ماهنامه کارآفرینان ایران.
سردبیر هفته نامه کارساز و مدیر وب سایت خبری بازار بین المللی
8 سال تجربه در امور کاریابی بین المللی
مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به زبان فرانسه

مطالب منتشر شده
حمید محبی

حمید محبی

دبیر تحریریه

نویسنده و عضو تحریریه ماهنامه متخصص موفق. سردبیر ماهنامه اینترنتی دنیای کار
6 سال تجربه در امور کاریابی بین المللی
مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به زبان فرانسه

مطالب منتشر شده