اعضای تحریریه

مرتضی سلطانپور

مرتضی سلطانپور

خبرنگار

نویسنده و عضو تحریریه ماهنامه کارآفرینان ایران.
سردبیر هفته نامه کارساز و مدیر وب سایت خبری بازار بین المللی
8 سال تجربه در امور کاریابی بین المللی
مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به زبان فرانسه

مطالب منتشر شده
حمید محبی

حمید محبی

دبیر تحریریه

نویسنده و عضو تحریریه ماهنامه متخصص موفق. سردبیر ماهنامه اینترنتی دنیای کار
6 سال تجربه در امور کاریابی بین المللی
مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به زبان فرانسه

مطالب منتشر شده
اپراتور سایت

اپراتور سایت

اپراتور

اپراتور

مطالب منتشر شده
عباس رحمانی

عباس رحمانی

دبیر تحریریه

خبرنگار ارشد

مطالب منتشر شده