اعزام پزشکان و پرستاران به اروپا

ثبت نام پزشکان و پیراپزشکان

نام
نام خانوادگی
تلفن همراه (جهت ارتباط پیامکی)
ایمیل (جهت دریافت فایل از طریق ایمیل)
روز تولد
ماه تولد
سال تولد
وضعیت تاهل
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
زبان خارجه اول
سطح زبان اول
زبان خارجه دوم
سطح زبان دوم
مدرک زبان
روش مورد نظر برای اعزام
سابقه کار
آیا از طریق تحصیل در دوره حرفه ای، آمادگی اقدام و پرداخت هزینه دوره آموزشی RN در کشور هدف را دارید؟