28 شهریور 1399

قیمت مسکن در صوفیا 49 درصد افزایش یافت

در پنج سال اخیر، قیمت مسکن در صوفیه 48.6 درصد افزایش یافت.

ادامه خبر