23 مهر 1399

مهاجرت گسترده پرستاران ایرانی در چند ماه اخیر

رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تهران گفت: از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی، به دلیل کمبود نیروهای متخصص در بیمارستان‌های اروپا، شرایط ورود پرستاران به این کشورها فراهم شد بطوریکه شرط نمر ....

ادامه خبر